Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 10:00 odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, w sali nr 203, na II piętrze.


Porządek obrad
XIV sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 20 grudnia 2019 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 22 listopada 2019 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2019 rok (Nr druku: 13/XIV/19).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok (Nr druku: 14/XIV/19).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 15/XIV/19).
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (Nr druku: 16/XIV/19).
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2019 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr druku: 17/XIV/19).
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Nr druku: 1/XIV/19).
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek (Nr druku: 2/XIV/19).
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XIV/19).
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu w Policach na 2020 rok” (Nr druku: 4/XIV/19).
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok” (Nr druku: 5/XIV/19).
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu na 2020 rok” (Nr druku: 6/XIV/19).
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2020 rok” (Nr druku: 7/XIV/19).
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Promocji, Rozwoju, Sportu i Turystyki na 2020 rok” (Nr druku: 8/XIV/19).
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Środowiska, Infrastruktury i Rolnictwa na 2020 rok” (Nr druku: 9/XIV/19).
20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej na 2020 rok” (Nr druku: 10/XIV/19).
21. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2020 rok (Nr druku: 11/XIV/19).
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 12/XIV/19).
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Zamknięcie obrad.


Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego