ZGŁOSZENIE BUDOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 1 PKT 1-3, PRZEBUDOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 29 UST. 3 PKT 1 LIT. A, ORAZ INSTALOWANIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 29 UST. 3 PKT 3 LIT. D USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI
MIEJSCOWOŚĆ: obr. Przęsocin
DZIAŁKA: 438, 444/33, 444/36, 444/37, 444/38, 444/41, 444/44, 444/56

INWESTOR: Zbigniew Korycko

DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA: 26-04-2023 r.

SPOSÓB ZAKOŃCZENIA SPRAWY: nie wniesiono sprzeciwu

DATA ZAKOŃCZENIA SPRAWY: 15-05-2023 r.