Agnieszka Prymon - naczelnik wydziału
tel: 914328137, e-mail: prymon@policki.pl

Sylwia Sowała - inspektor
tel: 914328136, e-mail: sowala@policki.pl

Anna Ciszewska - inspektor
tel: 914328138, e-mail: ciszewska@policki.pl

Janina Dybiec - główny specjalista
tel: 914328138, e-mail: dybiec@policki.pl

Beata Magierek - starszy specjalista
tel: 914328138, email: magierek@policki.pl

Justyna Murawska-Putresza - starszy specjalista
tel: 914328136, e-mail: putresza@policki.pl
 
Iwona Woźniak - inspektor
tel: 914328124, e-mail: wozniak@policki.pl


Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

1) księgowości budżetowej, w tym m.in.:
a) prowadzenie ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej zgodnie z zasadami rachunkowości,
b) obsługa finansowo-księgowa dochodów, przychodów, wydatków, rozchodów i kosztów bieżących oraz majątkowych Starostwa i Powiatu,
c) obsługa finansowo-księgowa środków przekazanych do dyspozycji Powiatu,
d) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Starostwa i Powiatu,
e) obsługa kasowa i bankowa dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów Starostwa i Powiatu,
f) obsługa finansowo-księgowa bieżących i inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat,
g) prowadzenie ewidencji księgowej aktywów trwałych,
h) zarządzanie wolnymi środkami pieniężnymi Powiatu;

2) planowania i realizacji budżetu, w tym m.in.:
a) opracowywanie projektu budżetu Powiatu, projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i załącznikami,
b) opracowywanie planów finansowych Powiatu, Starostwa i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi,
c) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządu w sprawach zmian odpowiednio w planie finansowym Powiatu i w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi, a także projektów zarządzeń wewnętrznych Starosty w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa,
d) dokonywanie okresowych analiz i ocen realizacji budżetu oraz sporządzanie pisemnych informacji z tego zakresu,
e) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu i bieżącej analizy jego wykonania,
f) kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych;

3) obsługi płacowej Starostwa, w tym m.in.:
a) naliczanie wynagrodzeń,
b) prowadzenie dokumentacji płacowej i ubezpieczeniowej,
c) rozliczanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego,
d) rozliczanie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Policach;

4) obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym m.in.:
a) przekazywanie komisji socjalnej wyciągów bankowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b) prowadzenie imiennej ewidencji udzielonych pożyczek oraz ich spłat,
c) przekazywanie do Biura Kadr informacji o wysokości indywidualnych wpłat na rachunek bankowy dokonywanych przez poszczególnych pracowników,
d) przekazywanie komisji socjalnej wydruków operacji na kontach księgowych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.