Informujemy, że w związku z awarią łącza światłowodowego niedostępne są aplikacje GEO-INFO i.EGiB, i.Kerg oraz i.Komornik udostępniane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Nie jest również dostępna strona internetowa Wydziału http://wgkik.policki.pl.

Dostawca internetu prowadzi prace naprawcze, jednak nie można określić terminu przywrócenia pełnej funkcjonalności urzędu.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E


Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie  oraz  przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie do dnia 18 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach.

Ograniczenie polega na wykonywaniu wyłącznie zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Ograniczenie nie dotyczy innych zadań publicznych, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną. Nie dotyczy również przyjmowania korespondencji składanej przez interesantów w kancelarii urzędu.

Ograniczenie polega także na przyjmowaniu opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej w przypadku spraw wymagających ich wniesienia oraz na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji i Transportu urzędu w Przecławiu.

W okresie ograniczenia bezpośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie w ramach ustalonych limitów przyjęć pod warunkiem przestrzegania obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa oraz zakładania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku, a także wcześniejszego telefonicznego umówienia terminu wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu; natomiast pośrednia obsługa prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii związany z coraz szybciej rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19 od dnia

23 listopada 2020 r. (poniedziałek)

wizyta w Wydziale Komunikacji i Transportu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod następującymi numerami telefonu:

695 500 561 (rejestracja pojazdów),
91 43 28 159 (prawa jazdy).

Z uwagi na wprowadzone czasowe ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach możliwość telefonicznej rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu możliwa jest wyłącznie w godzinach 8.00 - 14.00.

Jednocześnie informujemy, że wyłączenie bezpośredniej obsługi klienta skutkować będzie zwiększeniem liczby pracowników obsługujących osoby umówione, a tym samym skrócony zostanie czas oczekiwania na wizytę. Rozwiązanie to ponadto pozwoli na zachowanie dystansu społecznego, ograniczenie niewskazanych obecnie kontaktów między klientami urzędu oczekującymi w kolejce, a także uchroni przed koniecznością przebywania na zewnątrz urzędu w niesprzyjającej jesienno-zimowej aurze.

Od dnia 1 września 2020 r.

Wydział Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Policach
w związku z obowiązującym stanem epidemii

jest otwarty dla Klientów w godzinach:

poniedziałki od 7:30 do 15:30
środy i czwartki od 7:30 do 15:00

OGŁOSZENIE
Wydziału Komunikacji

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE
Wydziału Komunikacji i Transportu

WYDŁUŻENIE TERMINU NA REJESTRACJĘ I ZGŁOSZENIE ZBYCIA/NABYCIA POJAZDU

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POLICACH

WYDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ORZECZENIA !

Czytaj dalej

Police, 13.03.2020 r.


Komunikat
Zarządu Powiatu w Policach

W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 (koronawirus) zmieniamy zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Policach. Zmiany mają na celu, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom naszego urzędu.

Od poniedziałku 16 marca 2020r. od godziny 7:30 do odwołania wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane jedynie telefonicznie, mailowo lub elektronicznie przez ePUAP. Starostwo Powiatowe w Policach będzie czynne zgodnie z wcześniej obowiązującymi godzinami. Przyjęcia bezpośrednie będą realizowane tylko w przypadku spraw pilnych, niecierpiących zwłoki lub wcześniej umówionych.

Nad bezpieczeństwem naszych klientów i pracowników będzie czuwać ochrona.

Przypominamy, że dane kontaktowe pracowników Starostwa Powiatowego w Policach znajdują się na stronie internetowej urzędu – www.policki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach – www.powiatpolicki.bip.net.pl

Telefon do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 - 91 43 28 100
Telefon do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Kresowej 32-34 - 91 42 47 989

O kolejnych zmianach Zarząd Powiatu w Policach będzie na bieżąco informował.

Jednocześnie apelujemy, aby zachować zdrowy rozsądek, nie lekceważyć zagrożenia, przestrzegać zaleceń i procedur oraz ograniczać do minimum spotkania w większym gronie.

POWIAT POLICKI 

KOMUNIKAT
STAROSTY POLICKIEGO
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie: tymczasowego zawieszenia udzielania osobiście porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Polickiego w związku z zagrożeniem koronawirusem

Czytaj dalej

Police, 12.03.2020 r.

Komunikat
Zarządu Powiatu w Policach


W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 (koronawirus) zwracamy się do potencjalnych klientów Starostwa Powiatowego w Policach z apelem o zaniechanie lub ewentualne ograniczenie osobistego załatwiania spraw w urzędzie oraz zachęcamy do wykorzystywania alternatywnych sposobów komunikowania się z pracownikami urzędu, tj. drogą elektroniczną lub telefoniczną albo za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Jednocześnie przypominamy, że dane kontaktowe pracowników Starostwa Powiatowego w Policach znajdują się na stronie internetowej Powiatu Polickiego - www.policki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Police, 12.03.2020 r.

Komunikat
Zarządu Powiatu w Policach

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktycznych, informujemy, że placówki oświatowe i wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki funkcjonują następująco:

  • Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach - zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży - ograniczony zakres funkcjonowania, działalność prowadzona na terenie ośrodka, 
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach - usługi dla klientów zawieszone,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Policach - zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie - zajęcia dydaktyczne zawieszone,
  • Dom Dziecka w Policach - zapewniona całodobowa opieka nad wychowankami,
  • Dom Dziecka w Tanowie - zapewniona całodobowa opieka nad wychowankami.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW
znak: SZ.ZUZ.4.421.403/8.2019.TS
z dnia 06 marca 2020 r.
dotyczące pozwolenia wodnoprawnego.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW
znak: SZ.ZUZ.4.421.400/11.2019.AP
z dnia 19 marca 2020 r.
dotyczące pozwolenia wodnoprawnego.

Czytaj dalej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW
znak: SZ.ZUZ.4.421.378/7.2019.AP
z dnia 17 marca 2020 r.
dotyczące pozwolenia wodnoprawnego.

Czytaj dalej

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości

informacje o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych

Czytaj dalej

OBWIESZCZENIE
 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

Czytaj dalej >

 

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 ze zm.) od dnia 01.01.2020 r.:

1) kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego pojazdem nowym, wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, lub

2) kto będąc właścicielem pojazdu już zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Poprzez zawiadomienie o nabyciu pojazdu rozumie się złożenie wniosku o jego rejestrację.

Kary powyższe będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez Starostę Polickiego  i będą stanowić dochód Powiatu Polickiego.

Uwaga !!!

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministerstwa Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. ww. administracyjne kary pieniężne nakładane będą wyłącznie w przypadku:

1.    sprowadzenia pojazdu, niebędącego pojazdem nowym, po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,

2.    nabycia lub zbycia po dniu 31 grudnia 2019 r. pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP  i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia.

Nowe przepisy nie będą mieć tym samym zastosowania do czynności sprowadzenia, zbycia lub nabycia pojazdu dokonanych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Informacja

Druki wniosków i oświadczeń w sprawie przekształcenia prawa u.w. w prawo własności dostępne są w zakładce:
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE STAROSTWA » Wydział Gospodarki Nieruchomościami » Wnioski

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Policach w zakresie obsługi przedsiębiorców z terenu Powiatu Polickiego, od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązywać będzie rezerwacja telefoniczna terminu załatwiania wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów, w tym odbiór i wymiana dokumentów, tablic rejestracyjnych, wydawanie zaświadczeń oraz pozostałe czynności związane z obsługą pojazdów firmowych.

W związku z powyższym, wizyta w urzędzie bez umówionego wcześniej terminu skutkować może przedłużonym czasem oczekiwania lub zupełnym brakiem możliwości obsługi.

Rezerwacji należy dokonywać pod numerem telefonu 91 43 28 101.

Apel do mieszkańców Powiatu Polickiego w sprawie zgłaszania przypadków miejsc, na których mogą istnieć potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Czytaj dalej

Komunikat ws. transmisji obrad Rady Powiatu w Policach

Czytaj dalej

INFOLINIA NA TEMAT PROGRAMU MIESZKANIE PLUS

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które stosowane jest w polskim porządku prawnym bezpośrednio oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych, której celem jest zapewnienie stosowania ww. rozporządzenia.

Prosimy o zapoznanie się z naszą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

 

STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH

obrazek

ul. Tanowska 8
72-010 Police

Godziny otwarcia urzędu:

Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek, Środa i Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Policach

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Środa i Czwartek  7:30 - 15:00

Wtorek i Piątek - w godzinach uzgodnionych indywidualnie z właściwym pracownikiem wydziału

 

Godziny przyjęć interesantów Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Policach

Poniedziałek: 7:30 - 15:45
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:15
Piątek: 7:30 - 14:45


tel. (91) 43-28-100
fax (91) 317-89-00
e-mail: powiat@policki.pl
www.powiat.policki.pl

Adres ESP na platformie ePUAP: /starostwopolice/skrytka

Adres na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF):

Rodzaj adresu PEF: NIP
Numer adresu: 8512550469
Nabywca: Powiat Policki, NIP 8512550469, ul. Tanowska 8, 72-010 Police
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

 

 

NIP: 851-25-50-446
Regon: 811762713
TERYT: 3211

 

Powiat Policki

NIP na potrzeby fakturowania: 851-25-50-469