OBWIESZCZENIE

o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023, poz. 1394) Starosta Policki
 
zawiadamia
                                                                                              
o planowanym wygaszeniu, wydanych przed dniem 14 marca 2005 r., decyzji o rejestracji pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego oraz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (jeżeli pojazd im podlega) przez okres dłuższy niż 10 lat.

Wygaszenie decyzji nastąpi z dniem 10 czerwca 2024 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami pojazd, którego rejestracja zostanie wygaszona z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków niezbędnych do rejestracji związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu.

Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych i wolnobieżnych.

W załączeniu wykaz pojazdów kwalifikujących się do wygaszenia decyzji o rejestracji.

UWAGA!

Jeżeli właściciel pojazdu znalazł na liście swój pojazd, a posiada lub w ciągu ostatnich 10 lat posiadał ubezpieczenie OC i/lub badanie techniczne, powinien zwrócić się do podmiotu, który był zobowiązany przekazać te dane do centralnej ewidencji pojazdów (zakładu ubezpieczeń lub stacji kontroli pojazdów) i wyjaśnić brak przekazania danych.
W przypadku gdy właściciel może udokumentować, że pojazd posiada polisę OC i/lub badanie techniczne i nie powinien znaleźć się na wykazie prosimy o zgłaszanie rozbieżności na adres mailowy: cepik@cyfra.gov.pl