Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, organ powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku) art. 13 ust. 1 i 2.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, organ powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez organ w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może złożyć każdy, jego przekazanie nie nakłada jednak na adresata obowiązku automatycznego udzielenia informacji publicznej. Jest to możliwe dopiero po weryfikacji, że w danym przypadku spełniono zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym w odniesieniu do wnioskowego trybu udostępnienia informacji, a jeśli tak, konieczna jest dodatkowo analiza występowania ustawowych przesłanek ograniczenia dostępu do informacji publicznej.
Jeżeli w danym przypadku mają zastosowanie przepisy u.d.i.p. dotyczące udzielania informacji na wniosek, a jednocześnie nie występują przesłanki ograniczenia dostępu do informacji publicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2, 2a i 2b u.d.i.p., i żądana informacja nie jest informacją przetworzoną (lub jej udzielenie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego), podmiot zobowiązany udostępnia informację publiczną. Następuje to w formie czynności materialno-technicznej zgodnie z art. 10 i 12 u.d.i.p.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na jedną z przesłanek ograniczających jawność (ochrona informacji niejawnych, informacji o postępowaniu restrukturyzacyjnym przed jego zakończeniem, informacji związanych z zastosowaniem rządowych instrumentów stabilizacji finansowej przed ustaniem określonych okoliczności, innych tajemnic ustawowo chronionych, tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności) bądź odmowa udostępnienia informacji przetworzonej, jeżeli za jej udostępnieniem nie przemawia szczególnie istotny interes publiczny, wymaga natomiast zastosowania formy decyzji, do której stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (por. art. 16 i 17 w zw. z art. 5 u.d.i.p.).

Odmowa udostępnienia
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku powyższym następuje w drodze decyzji administracyjnej. Stosownie do treści art. 127 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wnioskodawcy służy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Polickiego.

Oprócz odmowy udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej, organ może udzielić odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
- żądana informacja nie jest informacją publiczną (art. 1 ust. 1);
- organ nie dysponuje żądaną informacją (art. 4 ust. 3);
- istnieje odrębny tryb dostępu do informacji (art. 1 ust. 2).

Opłaty
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli organ będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.)

Jak dostarczyć wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:  
- przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police,
- złożyć osobiście w kancelarii głównej urzędu (wejście B do budynku, parter),
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: powiat@policki.pl,
- przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Policach na platformie ePUAP: /starostwopolice/skrytka

Podstawa prawna
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO) informuje się, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Policach, reprezentowane przez Starostę Polickiego, z siedzibą w 72-010 Police ul. Tanowska 8;

2) Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Policach jest Pan Andrzej Podlecki, e-mail iod@policki.pl, nr tel. 91 432 81 02;

3) celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), który wpłynął do kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie organ administracji publicznej upoważniony na podstawie przepisów prawa;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie przenoszenia danych;

8) w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10)  na etapie składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że do udzielenia odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej niezbędne są dane do kontaktu (adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy). Podanie danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz złożenie wniosku z podpisem (własnoręcznym lub elektronicznym) staje się niezbędne w sytuacji, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wydania decyzji administracyjnej w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775);

11)  Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.