Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 poz. 1641), każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

I. Informacje sektora publicznego podlegające ponownemu wykorzystywaniu:

 • udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

II. Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy: 

 • informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach lub w portalu danych,
 • informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie bądź nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • informacja sektora publicznego będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

III. Wniosek powinien spełniać następujące warunki formalne (wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego) to znaczy zawierać:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko lub nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie:
  - sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
  - sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

IV. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć:

 • na adres Starostwa Powiatowego w Policach: ul. Tanowska 8, 72-010 Police,
 • na adres e-mail: powiat@policki.pl
 • poprzez platformę ePUAP – adres elektronicznej skrytki podawczej: /starostwopolice/skrytka

V. Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie. Może jednak zostać nałożona opłata za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

VI. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, udostępnionych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach, obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Starostwa Powiatowego w Policach,
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej,
 • obowiązek poinformowania o zakresie odpowiedzialności Starostwa Powiatowego w Policach za wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

Starostwo Powiatowe w Policach może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w inny sposób, niż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach lub w portalu danych.

Inne warunki mogą być określone, jeżeli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują Starostwu Powiatowemu w Policach autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Starostwo Powiatowe w Policach określi w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Starostwo Powiatowe w Policach  nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie udostępnionej informacji sektora publicznego.

VII. Zasada niewyłączności

 • Podmiot zobowiązany, który udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, nie ogranicza korzystania z tych udostępnianych lub przekazanych informacji przez innych użytkowników,
 • W przypadku, gdy wykonywanie zadań publicznych wymaga ograniczenia korzystania z informacji sektora publicznego przez innych użytkowników, podmiot zobowiązany może zawrzeć z użytkownikiem umowę o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z tych informacji,
 • Umowa o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego podlega co najmniej raz w roku ocenie podmiotu zobowiązanego w zakresie dalszego istnienia powodów jej zawarcia. Jeżeli w wyniku oceny podmiot zobowiązany stwierdzi ustanie powodów jej zawarcia, niezwłocznie wypowiada umowę.

VIII. Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy) wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne),
 • z przepisów innych ustaw,
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

IX. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał od Starostwa Powiatowego w Policach ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty:

 • złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy
  albo
 • zawiadomić Starostwo Powiatowe w Policach o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Starosta Policki, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że: 

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.