Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbędzie się XLIII sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja będzie transmitowana online. Link do transmisji opublikowany będzie w dniu sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.


Porządek obrad
XLIII sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 24 czerwca 2022 r.


1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 27 maja 2022 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 7/XLIII/22).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2022 rok (Nr druku: 8/XLIII/22).
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego (Nr druku: 9/XLIII/22).
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie wyemitowania obligacji przez Powiat Policki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Nr druku: 10/XLIII/22).
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Nr druku: 11/XLIII/22).
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach (Nr druku: 1/XLIII/22).
12. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Polickiego w 2021 r.”.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Policach (Nr druku: 2/XLIII/22).
14. „Informacja o stanie mienia Powiatu Polickiego”.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Polickiego (Nr druku: 3/XLIII/22).
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach (Nr druku: 4/XLIII/22).
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Polickiego (Nr druku: 5/XLIII/22).
18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Polickiego (Nr druku: 6/XLIII/22).
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Zamknięcie obrad.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego