Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach odbędzie się LII sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja będzie transmitowana online. Link do transmisji opublikowany będzie w dniu sesji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach.

Porządek obrad
LII sesji Rady Powiatu w Policach
w dniu 31 marca 2023 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Powiatu w Policach z dnia 28 lutego 2023 r.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Policach.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2023 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (Nr druku: 1/LII/23).
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmiany przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach (Nr druku: 2/LII/23).
8. „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2022 rok” wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
9. „Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2027”.
10. „Sprawozdanie z wykonania w roku 2022 zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017 – 2024”.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.

Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego