projekt

Porządek
219. posiedzenia Zarządu Powiatu w Policach
w dniu 23 marca 2023 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu Nr 218/2023 z dnia 16 marca 2023 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2023 rok.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2023 rok.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Polickiego.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie wystąpienia Powiatu Polickiego z Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej w Pyrzycach.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Policach w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze w Powiecie Polickim.
11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Policach w sprawie aneksu Nr 1 do umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zadanie publiczne w zakresie pomocy społecznej polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach”.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Policach w sprawie aneksu Nr 3 do umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Karwowie”.
13. Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu w Policach w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oddanych w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz akceptacji projektu odpowiedzi w tej sprawie.
14. Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu w Policach w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz akceptacji projektu odpowiedzi w tej sprawie.
15. Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu w Policach w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pt. „Obchody Jubileuszu XV-lecia PUTW” przez Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Policach w drodze zlecenia z pominięciem otwartego konkursu ofert.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie posiedzenia.