projekt


Porządek
227. posiedzenia Zarządu Powiatu w Policach
w dniu 25 maja 2023 r.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu Nr 226/2023 z dnia 18 maja 2023 r.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Policach zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Przyjęcie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w Policach  w  sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Policach w sprawie zmian w budżecie oraz w planie finansowym Powiatu Polickiego na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Policach w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Policach w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „FIZJOSPORT”  w  Szczecinie  realizacji zadania  publicznego  o  charakterze  lokalnym w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. „Profilaktyka nowotworowa – bezpłatne badania dermatoskopowe dla mieszkańców powiatu polickiego”.
10. Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu w Policach w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz akceptacji projektu odpowiedzi w tej sprawie.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie posiedzenia.