Portal Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Polickiego prowadzony przez Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach: https://policki.giportal.pl

Strona informacyjna Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru: http://wgkik.policki.pl

Informujemy, iż nastąpiła przeprowadzka Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, z dotychczasowej siedziby przy ul. Kresowej 32, 34 w Policach, do nowej siedziby w budynku Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.

W kasie przyjmowane są wyłącznie płatności bezgotówkowe kartą.

Dokumenty obliczenia opłaty wysyłane są na adresy podane we wnioskach.

Odbiór dokumentów po telefonicznym zawiadomieniu przez pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

Wszelkie wnioski i pisma dotyczące spraw leżących w kompetencji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, należy składać bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres kancelarii Starostwa (dokumenty opatrzone podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym).

 

Kancelaria:
tel. 914328100, e-mail: kancelaria@policki.pl

Tadeusz Łukasiuk – Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału
tel. 914247997, e-mail: lukasiuk@policki.pl

Emilia Blicharska – inspektor
tel. 914247984, e-mail: eblicharska@policki.pl

Karolina Chmielowiec – inspektor
tel. 914247981, e-mail: kchmielowiec@policki.pl

Sylwia Czapska – inspektor
tel. 914247984, e-mail: sczapska@policki.pl

Marieta Dudek – podinspektor
tel. 914247982, e-mail: mdudek@policki.pl

Małgorzata Gawrońska – pomoc administracyjna
tel. 914247990, e-mail: mgawronska@policki.pl

Anna Grabarek – inspektor
tel. 914247986, e-mail: agrabarek@policki.pl

Agnieszka Jagodzińska – starszy geodeta
tel. 914247992, e-mail: ajagodzinska@policki.pl

Ryszard Jeleński – starszy geodeta
tel. 914247966, e-mail: rjelenski@policki.pl

Magdalena Kamińska – starszy specjalista
tel. 914247992, e-mail: mkaminska@policki.pl

Magdalena Kroczyńska – podinspektor
tel. 914247981, e-mail: mkroczynska@policki.pl

Kazimiera Lewandowska – główny specjalista
tel. 914247993, e-mail: klewandowska@policki.pl

Monika Mażul – specjalista
tel.914247980, e-mail: mmazul@policki.pl

Gabriela Rosińska – starszy specjalista
tel. 914247981, e-mail: grosinska@policki.pl

Elżbieta Saczuk – starszy geodeta
tel. 914247984, e-mail: esaczuk@policki.pl

Daniel Wajszczuk – główny specjalista 
tel. 914247983, e-mail: dwajszczuk@policki.pl

Anna Zaborniak – geodeta
tel. 914247992, e-mail: azaborniak@policki.pl

Wioletta Zamkiewicz – inspektor
tel. 914247987, e-mail: wzamkiewicz@policki.pl

Aneta Korytkowska - inspektor
tel. 914247984, e-mail: akorytkowska@policki.pl  


strona internetowa: wgkik.policki.pl

mapa_zasadnicza@policki.pl – Mapa zasadnicza, archiwum

skaner@policki.pl – Skanowanie mapy zasadniczej

kerg@policki.pl – Opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych

zudp@policki.pl, narady@policki.pl – Narady Koordynacyjne (d. ZUDP)


 

Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

1) geodezji, w tym m.in.:
a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
b) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych,
c) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
d) zakładanie i aktualizowanie geodezyjnej osnowy szczegółowej oraz zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych,
e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki, w tym przegląd i konserwacja znaków geodezyjnej osnowy szczegółowej,
f) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
g) przekwalifikowywanie z urzędu zalesionego gruntu na leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie odrębnych przepisów,
h) prowadzenie scaleń i wymiany gruntów;

2) kartografii, w tym m.in.:
a) wydawanie licencji uprawniających do wykorzystywania udostępnionych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych – mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
c) weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac kartograficznych;

3) katastru, w tym m.in.:
a) tworzenie i prowadzenie baz danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
c) przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
d) sporządzanie zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
e) zapewnianie nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków uprawnionym jednostkom.