I. WYMIANA PRAWA JAZDY ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami osoba posiadająca prawo jazdy ma obowiązek zawiadomić starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych (np. zmiana nazwiska) w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Zmiana adresu zamieszkania nie wymaga wymiany dokumentu prawa jazdy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
 Wniosek.
UWAGA!
Wniosek należy drukować dwustronnie, w poziomie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku złożenia wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego wypisanie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.
2. Kolorowa fotografia.
UWAGA!
Wymagania dla fotografii: wymiary 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Dowód osobisty lub paszport, (ew. skrócony akt małżeństwa).
4. Oryginał oraz kserokopia prawa jazdy.
5.  Cudzoziemiec ubiegający się o wymianę polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie potwierdzające studiowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej od sześciu miesięcy oraz meldunek.

II. WYMIANA PRAWA JAZDY Z POWODU UPŁYWU TERMINU JEGO WAŻNOŚCI

UWAGA! Zgodnie z art. 15zzzw ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy ważność: prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, uprawnień do kierowania pojazdami – upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
 Wniosek.
UWAGA!
Wniosek należy drukować dwustronnie, w poziomie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku złożenia wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego wypisanie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.
2. Kolorowa fotografia.
UWAGA!
Wymagania dla fotografii: wymiary 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców.
4. Orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców.
4. Oryginał oraz kserokopia prawa jazdy.
5. Dowód osobisty lub paszport.
6. Cudzoziemiec ubiegający się o wymianę polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie potwierdzające studiowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej od sześciu miesięcy oraz meldunek.

III. WYMIANA PRAWA JAZDY Z TYTUŁU DOKONANIA WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ (KOD 95)

UWAGA!
Zgodnie z art. 15zzzw ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy ważność wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego – upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
 Wniosek.
UWAGA!
Wniosek należy drukować dwustronnie, w poziomie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku złożenia wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego wypisanie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.
2. Kolorowa fotografia.
UWAGA!
Wymagania dla fotografii: wymiary 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Oryginał oraz kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim UE.
4. Oryginał oraz kserokopia orzeczenia lekarskiego stwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
5. Oryginał oraz kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
6. Oryginał oraz kserokopia prawa jazdy.
7. Dowód osobisty lub paszport.

IV. WYMIANA PRAWA JAZDY "STAREGO TYPU" NA DOKUMENT ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYM WZOREM  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. z 2002 Nr 69 poz. 640) ustaliło następujące terminy wymiany dokumentów:
• wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. - do dnia 31 grudnia 2004 r.
• wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. - do dnia 30 czerwca 2006 r.
• wydanych (na blankietach papierowych) po dniu 1 lipca 1999 r. - do dnia 30 czerwca 2006 r.

Dokumenty nie wymienione w wyznaczonych powyżej terminach utraciły ważność, ale nadal podlegają wymianie w dowolnym czasie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
 Wniosek.
UWAGA!
Wniosek należy drukować dwustronnie, w poziomie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku złożenia wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego wypisanie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.
2. Kolorowa fotografia.
UWAGA!
Wymagania dla fotografii: wymiary 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Dowód osobisty lub paszport.
4. Oryginał oraz kserokopia prawa jazdy.

V. WYMIANA  PRAWA  JAZDY  W  PRZYPADKU ZNISZCZENIA / ZAGUBIENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
 Wniosek.
UWAGA!
Wniosek należy drukować dwustronnie, w poziomie, przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku złożenia wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne będzie ponowne jego wypisanie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.
2. Kolorowa fotografia.
UWAGA!
Wymagania dla fotografii: wymiary 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
3. Oryginał zniszczonego prawa jazdy lub oświadczenie o utracie dokumentu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań.
4. Dowód osobisty lub paszport.
5. Cudzoziemiec dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zaświadczenie potwierdzające studiowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej od sześciu miesięcy oraz meldunek

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opłaty administracyjne:
Za wymianę prawa jazdy-100,50 zł.

Opłaty można dokonywać bezgotówkowo kartą w terminalu płatniczym przy okienku lub  wcześniej przelewem na poniższy rachunek bankowy:

Opłata administracyjna
na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr:
88 1240 3943 1111 0000 4135 6946

Opłaty skarbowe:
Jeżeli w imieniu wnioskodawcy działa osoba trzecia wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłata skarbowa za złożenie ww. dokumentu wynosi – 17 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, krewnym wstępnym (rodzicom, dziadkom, pradziadkom) i zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom) oraz rodzeństwu. Za złożenie jednego pełnomocnictwa przez kilku mocodawców, opłata w wysokości 17 zł pobierana jest za każdy stosunek pełnomocnictwa wynikający z przedłożonego dokumentu. Wyjątek stanowi złożenie jednego pełnomocnictwa ustanowionego przez łącznego mocodawcę (np. małżonków), za które pobierana jest pojedyncza opłata w wysokości 17 zł).

Jeżeli dokument stwierdzający pełnomocnictwo nie może pozostać w aktach sprawy w oryginale, organ uwierzytelnia kopię tego dokumentu, pobierając opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę potwierdzaną za zgodność z oryginałem.

Opłata skarbowa
na rachunek Urzędu Miejskiego w Policach nr:
71 1240 3927 1111 0010 6012 9650


UWAGA!
Warunkiem odbioru nowego prawa jazdy jest zwrot poprzednio posiadanego dokumentu.