Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
1. ukończyła 21 lat;
2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3. uzyskała orzeczenie:
a) lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
b) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na 5 lat, jednak nie dłużej niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

WYDANIE ZEZWOLENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z kserokopią,
UWAGA!
Z obowiązku ukończenia kursu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zwolnieni  są  kierowcy ochotniczych straży pożarnych. Osoby te zobowiązane są  przedstawić zaświadczenie wydane przez wójta/burmistrza potwierdzające, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.
2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,
3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią.

PRZEDLUŻENIE WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA

UWAGA! Zgodnie z art. 15zzzw ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy ważność zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne – upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,
2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią,
3. dotychczasowe zezwolenie wraz z kserokopią.

ROZSZERZENIE ZEZWOLENIA

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z kserokopią,
UWAGA!
Z obowiązku ukończenia kursu na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym zwolnieni  są  kierowcy ochotniczych straży pożarnych. Osoby te zobowiązane są  przedstawić zaświadczenie wydane przez wójta/burmistrza potwierdzające, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej
2. dotychczasowe zezwolenie wraz z kserokopią.
 

Opłaty administracyjne:
Za wydanie zezwolenia - 50 zł.

Opłaty można dokonywać bezgotówkowo kartą w terminalu płatniczym przy okienku lub  wcześniej przelewem na poniższy rachunek bankowy:

Opłata administracyjna
na rachunek Starostwa Powiatowego w Policach nr:
88 1240 3943 1111 0000 4135 6946

Opłaty skarbowe:
Jeżeli w imieniu wnioskodawcy działa osoba trzecia wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłata skarbowa za złożenie ww. dokumentu wynosi – 17 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, krewnym wstępnym (rodzicom, dziadkom, pradziadkom) i zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom) oraz rodzeństwu. Za złożenie jednego pełnomocnictwa przez kilku mocodawców, opłata w wysokości 17 zł pobierana jest za każdy stosunek pełnomocnictwa wynikający z przedłożonego dokumentu. Wyjątek stanowi złożenie jednego pełnomocnictwa ustanowionego przez łącznego mocodawcę (np. małżonków), za które pobierana jest pojedyncza opłata w wysokości 17 zł).

Jeżeli dokument stwierdzający pełnomocnictwo nie może pozostać w aktach sprawy w oryginale, organ uwierzytelnia kopię tego dokumentu, pobierając opłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę potwierdzaną za zgodność z oryginałem.

Opłata skarbowa
na rachunek Urzędu Miejskiego w Policach nr:
71 1240 3927 1111 0010 6012 9650